Добре дошли!

Целта на този сайт е да подпомогне студентите ми от УНСС при подготовката им по преподаваните от мен дисциплини. Тук можете да откриете полезна информация като: кратко описание на дисциплините, въпросници, литература, информация за контакти, часове за консултации, съобщения, видео уроци, пробни тестове и други.
Ако имате градивни критики към мен, преподаването ми или този сайт, не се колебайте да ме уведомите.

доц. д-р Александър Найденов

Дисциплини

Статистика
Иконометрия
Онлайн статистически изследвания
Статистически методи за контрол на качеството

Статистика

1

Цел на дисциплината

Да запознае студентите с основните идеи на статистическата наука. Съдържанието на самата дисциплина можете да откриете в нейния въпросник (бутон "Въпросник").
2

Препоръчителна литература

Учебник "Статистика", автори: Тодор Калоянов и Виктор Петров, издателство "Издателски комплекс-УНСС", 2019 г.
3

Организация на учебния процес

 • Оценките по дисциплината "Статистика" се формират от четири източника на точки: 1. Присъствие на лекции; 2. Представяне на резултати от изчисления (домашни); 3. Разработване на проект; 4. Изпитен тест.
 • Точките от всеки източник се натрупват за всеки студент поотделно. Всеки студент може текущо да следи натрупаните от него/нея точки през семестъра от бутон "Точки".
 • Всеки студент, самостоятелно или в екип от най-много трима студенти, задължително представя проект, който трябва да съответства на предоставения в Google Classroom. Темата и съдържанието на всеки проект трябва задължително да бъдат одобрени от преподавателя.
 • Завършеният проект се предава в края на семестъра в електронен формат [проект (.docx) + изчисления (.xlsx)] чрез Google Classroom. За всеки проект всеки студент, участвал в него, получава определен брой точки, които съответстват на положения от него/нея труд. Максималният брой точки за всеки успешно представен проект е 30.
 • По време на лекция се дават подробни разяснения за разработването на проекта и конкретните задачи по проекта за всяка следваща лекция.
 • Преди всяка лекция всеки студент (член на даден екип) представя получените резултати от направените от него/нея самостоятелни изчисления, свързани с проекта. Примерни данни и изчисления по проекта са предоставени в Google Classroom, а подробни указания може да намерите от бутон "Уроци". Текущата работа по проектите (Excel и Word файловете) се качват в Google Classroom от бутон "Проект".
 • Всяко присъствие на лекция (удостоверено с тест) носи до 2 точки, а представянето на резултати по проекта до 2 точки. Максималният брой точки от присъствие е 20 за семестъра, а от представяне на изчисления е 20 точки.
 • По време на изпитния тест, студентите решават онлайн тест с 15 затворени въпроса с по 5 възможни отговора, от които само един е верен. Всеки верен отговор носи 2 точки, а грешен 0 точки. Времето за попълване на теста е 30 минути, а максималният брой точки от положен тест е 30. Примерен вариант на онлайн тест по "Статистика" може да бъде видян от бутон "Примерен тест".
 • Максималният общ брой точки, които един студент може да получи от всички източници на точки за един семестър по дисциплината "Статистика", е 100.
 • Студенти, които не са участвали редовно в учебния процес се явяват на изпитен тест, който включва въпроса и задачи, които покриват целия материал от семестъра.
 • При необходимост от използване на формули по статистика по време на изпитен тест, могат да бъдат използвани само тези, предоставени от бутон "Формули".

Иконометрия

1

Цел на дисциплината

да запознае студентите с основните идеи на иконометрията. Съдържанието на самата дисциплина можете да откриете в нейния въпросник (бутон "Въпросник").
2

Препоръчителна литература

Учебник "Иконометрия", автори: Александър Найденов, Атанас Атанасов, Венелин Бошнаков и Соня Чипева, издателство: "Издателски комплекс - УНСС", 2020 г.
3

Организация на учебния процес

 • Оценките по дисциплината "Иконометрия" се формират от четири източника на точки: 1. Присъствие на лекции; 2. Представяне на резултати от изчисления (домашни); 3. Разработване на проект; 4. Изпитен тест.
 • Точките от всеки източник се натрупват за всеки студент поотделно. Всеки студент може текущо да следи натрупаните от него/нея точки през семестъра от бутон "Точки".
 • Всеки студент, самостоятелно или в екип от най-много трима студенти, задължително представя проект, който трябва да съответства на предоставения в Google Classroom. Темата и съдържанието на всеки проект трябва задължително да бъдат одобрени от преподавателя.
 • Завършеният проект се предава в края на семестъра в електронен формат [проект (.docx) + изчисления (.xlsx)] чрез Google Classroom. За всеки проект всеки студент, участвал в него, получава определен брой точки, които съответстват на положения от него/нея труд. Максималният брой точки за всеки успешно представен проект е 30.
 • По време на лекция се дават подробни разяснения за разработването на проекта и конкретните задачи по проекта за всяка следваща лекция.
 • Преди всяка лекция всеки студент (член на даден екип) представя получените резултати от направените от него/нея самостоятелни изчисления, свързани с проекта. Примерни данни и изчисления по проекта са предоставени в Google Classroom, а подробни указания може да намерите от бутон "Уроци". Текущата работа по проектите (Excel и Word файловете) се качва в Google Classroom от бутон "Проект".
 • Всяко присъствие на лекция (удостоверено с тест) носи до 2 точки, а представянето на резултати по проекта до 2 точки. Максималният брой точки от присъствие е 20 за семестъра, а от представяне на изчисления е 20 точки.
 • По време на изпитния тест, студентите решават онлайн тест с 15 затворени въпроса с по 5 възможни отговора, от които само един е верен. Всеки верен отговор носи 2 точки, а грешен 0 точки. Времето за попълване на теста е 30 минути, а максималният брой точки от положен тест е 30. Примерен вариант на онлайн тест по "Иконометрия" може да бъде видян от бутон "Примерен тест".
 • Максималният общ брой точки, които един студент може да получи от всички източници на точки за един семестър по дисциплината "Иконометрия", е 100.
 • Студенти, които не са участвали редовно в учебния процес се явяват на изпитен тест, който включва въпроса и задачи, които покриват целия материал от семестъра.
 • При необходимост от използване на формули по статистика по време на изпитен тест, могат да бъдат използвани само тези, предоставени от бутон "Формули".

Онлайн статистически изследвания

1

Цел на дисциплината

Да запознае студентите с основните идеи на онлайн изследванията в статистическата дейност и приложението им в практиката.
2

Препоръчителна литература

Учебник "Web Survey Methodology (Research Methods for Social Scientists)", автори: Mario Callegaro, Katja Lozar Manfreda, Vasja Vehovar, издателство: SAGE Publications Ltd, 2015 г.
3

Необходими пособия

Минимум 3 листа формат А4 и химикалка. Писането по време на лекция е задължително.
4

Въпросник

За да свалите въпросника в PDF формат кликнете бутон "Въпросник", който се намира по-долу.
5

Заверка

Всеки студент получава заверка в края на семестъра само, ако е представил всички протоколи от лекции. Представянето се извършва в края на всяка лекция, а за пропусналите – на предпоследното занятие от семестъра. Всеки протокол трябва да бъде написан на ръка (не се приемат компютърни или преснимани варианти). Студентите, които не са представили протоколите си навреме ги защитават!
6

Изпит

За да се явите на предварителен или редовен изпит, е необходимо да сте получили заверка от лекции. Изпитът се провежда под формата на тест с 20 затворени въпроси.

Статистически методи за контрол на качеството

1

Цел на дисциплината

Да запознае студентите с основните статистически методи за контрол върху качеството и тяхното приложение в практиката.
2

Препоръчителна литература

Учебник "Статистически методи за контрол на качеството", автор: Александър Найденов, издателство: "Издателски комплекс - УНСС", 2014 г.
3

Необходими пособия

Минимум 3 листа формат А4 и химикалка. Писането по време на лекция е задължително.
4

Въпросник

За да свалите въпросника в PDF формат кликнете бутон "Въпросник", който се намира по-долу.
5

Заверка

Всеки студент получава заверка в края на семестъра само, ако е представил всички протоколи от лекции. Представянето се извършва в края на всяка лекция, а за пропусналите – на предпоследното занятие от семестъра. Всеки протокол трябва да бъде написан на ръка (не се приемат компютърни или преснимани варианти). Студентите, които не са представили протоколите си навреме ги защитават!
6

Изпит

За да се явите на предварителен или редовен изпит, е необходимо да сте получили заверка от лекции. Изпитът се провежда под формата на тест с 10 затворени въпроси и 2 задачи. Всеки верен отговор на въпрос носи 1 точка, а вярно решена задача носи 5 точки.

Статистическо изследване на зависимости

 • От бутон "Презентации" можете да свалите архив с презентации, които използвах, когато преподавах дисциплината "Статистическо изследване на зависимости" пред студенти от специалностите "Статистика и иконометрия", "Бизнес информатика" и "Маркетинг".

Контакти

доц. д-р Александър Найденов

Телефон

+359 (2) 8195 423

Адрес

гр. София, Студентски град,
Университет за национално и световно стопанство,
Кабинет 2079

Консултации

Подробности относно времето за консултации можете да откриете в профила ми в сайта на УНСС.
Моля, заявете желанието си за консултация предварително.

Профил в УНСС

http://blogs.unwe.bg/anaydenov                         

Полезни сайтове
с официални статистически данни

Национален статистически институт

Официалният източник на статистически данни в Република България.

Българска народна банка

Основен източник на данни за паричната и финансова статистика и за платежния баланс на България.

Евростат

Статистическата служба на ЕС, която осигурява официална статистическа информация за страните-членки на ЕС.

Световна банка

Официален източник на данни за социално-икономическото развитие на държави от целия свят.

Този сайт е защитен със SSL сертификат от COMODO.

© Copyright (c)
statistika.bg / статистика.бг
*Всички лого изображения, използвани в този сайт, са притежание на съответните юридически лица и са използвани с ориентировъчна цел.

This web page was started with Mobirise web theme